Főoldal»László Dezső alapítvány

László Dezső alapítvány

Alapszabályzata

Preambulum:
Az Alapítványt az 1999/C/1503-as polgári végzés alapján hozták létre, melyet a Kolozsvári Törvényszék Kereskedelmi osztálya valamint a közigazgatási bíróság bocsátott ki, 1999. október 14-én.

Az Alapítvány az Erdélyi Református Egyházkerület Közgyűlésének támogatását és felügyeletét igényli, elfogadja ennek döntéséit és kötelezi magát ezeknek a döntéseknek a tiszteletben tartására. Ugyanakkor elfogadja a Kolozsvár-Belvárosi Református Egyházközség (Kolozsvár, M. Kogalniceanu utca 21, Kolozs megye) presbitériumának döntéseit, és kötelezi magát ezek tiszteletbentartására. Ez az Egyházközség az Erdélyi Református Egyházkerületnek van alárendelve. Az Alapítvány tevékenységét Istennek a Szentírásban közölt kijelentése alapján folytatja, valamint a református egyház két hitvallásának, a Heidelbergi Káténak és a Második Helvét Hitvallásnak a szellemében. Az ökumené, az európai szellemiség, az alapvető emberi jogok, társadalmi, kulturális, nevelési és egészségvédelmi elvek, melyeket az Európai Unió magáénak ismer el, szintén az Alapítvány tevékenységének alapjául szolgálnak, továbbá úgyszintén a Romániai Református Egyház Kánonja és ennek belső szabályzatai.

I. Fejezet

Elnevezés, jogi forma, székhely, működési időtartam

1. cikkely: az Alapítvány elnevezése FUNDAŢIA LÁSZLÓ DEZSŐ ALAPÍTVÁNY
2. cikkely: az Alapítvány jogi formája román jogi személy, független, politikamentes, nonprofit, társadalmi-kulturális, tanulmányi és tudományos Alapítvány, mely a 26/2000-es, az alapítványokra és szervezetekre vonatkozó Kormányrendelet értelmében folytatja tevékenységét.
3. cikkely: Az Alapítvány székhelye Kolozsvár, Mihail Kogălniceanu utca 21. szám, Kolozs megye
4. cikkely: Az Alapítvány létesíthet kirendeltségeket belföldön és külföldön az illető állam jogszabályaianak tiszteletben tartásával.
5. cikkely: Működési időtartama meghatározatlan a jogi személy státus elnyerésével kezdődően, mely az Alapítványok és szervezetek jegyzékébe való bejegyzéstől számítódik.

II. Fejezet

Az Alapítvány célja és tevékenységi köre

6. cikkely: Az Alapítvány célja a következő: A. Az általános vallásos értékek, továbbá a társadalmi, erkölcsi, egészségvédelmi, jogi értékek és a társadalmi toleranciára épülő elvek védelme és támogatása.
B. Lelki és anyagi támogatás a rászorulók számára: gyerekek, idősek, sokgyerekes családok
C. Azoknak a diákoknak és egyetemi hallgatóknak a támogatása, akik kitűnő eredményeket értek el, illetve tovább szeretnének tanulni.
D. Az egészség és a mentál-higiené védelme, az életvitel javítása
E. Orvosi ellátás biztosítása szegények, fogyatékosok, megélhetési eszközöket nélkülözők, saját gyógyszerellátásukra képtelen nagybetegek számára.
Tevékenységében az Alapítvány nem tesz különbséget fajra, felekezetre, nemzetiségre, nemre, politikai nézetekre való tekintettel.
7. cikkely: A fenti célok elérése érdekében az Alapítvány a következő tevékenységeket fogja végezni:
A. Szociális és diakóniai tevékenységek:
a) Egy idősek otthonának létrehozása és vezetése
b) Saját lakhelyen való orvosi ellátás biztosítása
c) A hátrányos helyzetben levő osztályok lelki és anyagi támogatása
d) A sokgyermekes családok anyagi és lelki támogatása
B. Orvosi és pasztorál-pszichológiai tevékenység
a) Lelkipásztori-lelkigondozói tevékenység
b) Ingyenes orvosi tanácsadás és vizsgálat
c) Pszichológiai tanácsadás
d) Szaktanácsadás gyermekágyasok és kismamák számára
e) A leányanyák gondozása
f) Idősek ellátása
g) Szexuális nevelési programok szervezése
h) Egészségügyi nevelési programok szervezése
C. Nevelési tevékenység
a) Hitvallásos nevelés
b) Vallásos, kulturális, művészeti témakörökkel foglalkozó programok szervezése gyermekek, fiatalok és idősek számára (előadások, táborok, rendezvények, más szervezetekkel és közösségekkel való kapcsolattartás.)
c) Továbbképzések felnőttek részére (például szakmai átképzések)
d) Művészi, tudományos adottsággal rendelkezők anyagi támogatása és védelme
e) Tanulmányi és szociális ösztöndíjak adományozása
f) Felkészítők szervezése az Alapítvány munkatársai számára, szakképesítési felkészítők orvosok és egészségügyi alkalmazottak, valamint társadalmi és egészségügyi önkéntesek számára.
g) Előadások, konferenciák szervezése, képzések és szakképesítési programok, tapasztalatcserék, vallásos, társadalmi, kulturális és egészségügyi témával foglalkozó előadások szervezése
h) Kutatói tevékenység anyagi védelme és támogatása
i) Azoknak a személyeknek az anyagi támogatása, akik részt szeretnének venni belföldi vagy külföldi vallásos, társadalmi, kulturális, tudományos, művészeti, egészségügyi szakmai továbbképzőkön és konferenciákon
D. Kulturális tevékenységek
a) Kiállítások szervezése
b) Hangversenyek szervezése
c) Könyvek, időszakos kiadványok, újságok, útmutatók, az Alapítvány tevékenyéségét bemutató, és az ezekkel kapcsolatos nyomtatványok kiadása
d) Történelmi műemlékek és műtárgyak restaurálása és karbantartása
E. Egyéb tevékenységek
a) Anyagi támogatás nyújtása szociális és egészségügyi szervezetek és intézmények számára
b) Az Alapítvány céljainak teljesítéséhez szükséges projektek támogatása
c) Hasonló vagy azonos tevékenységi körrel rendelkező intézményekkel és szervezetekkel való együttműködés
d) A hatóságokkal és az illetékes intézményekkel való együttműködés az Alapítvány kitűzött céljainak optimális megvalósítása érdekében
e) Bármilyen más tevékenység szervezése, melyek az Alapítvány céljainak elérését szolgálják
f) Gazdasági tevékenység folytatása -a román törvény kereteinek tiszteletben tartásával-, mely szintén a célok eléréséhez járul hozzá

A gazdasági tevékenységet bármilyen jogi formában lehet folytatni, melyet a törvény engedélyez, legyen az olyan kereskedelmi társaság, melyet teljességében az Alapítvány tart fenn, vagy olyan, melyet más jogi vagy természetes személyekkel karöltve tart fenn az Alapítvány.
8. cikkely: Az Alapítvány csak azokat a polgári jogokat veheti alapul, melyek céljainak és tevékenységi körének teljesítéséhez szükségesek. Nem vállalhat kötelezettséget csak ennek a célnak az elérése érdekében.
9. cikkely: A jogi személy döntései a vezető szervek döntéseiként fognak megnyilvánulni. A jogerős határozatok, melyeket ezek a szrvek hoznak, magának a jogi személynek a döntéseiként értelmezendőek, és erre nézve kötelező érvényűek.

III. Fejezet

Az Alapítvány vagyona
10. cikkely: Az Alapítvány kezdő tőkéje 5. 000. 000 lej (ötmillió), melyet az alapító bocsátott az Alapítvány rendelkezésére.
11. cikkely: az Alapítvány jövedelme származhat a következőkből:
a) A rendelkezésére álló összegek befektetéséből származó kamatok és osztalékok, a törvényes keretek között
b) Az Alapítvány által létrehozott kereskedelmi társaságok által létrehozott osztalék, hacsak nem fektetik ezeket be ugyanabba a kereskedelmi társaságba
c) Más, törvény által megengedett gazdasági tevékenységekbő származó jövedelem
d) Adományok és támogatások, hagyatékok természetes személyek, vagy külföldi és belföldi jogi személyek részéről
e) A helyi közigazgatás szerveitől, vagy az állami költségvetésből származó összegek
f) Más, törvény által lehetővé tett jövedelmek Valamennyi érték, amely az Alapítvány vagyonába kerül, csak a tevékenységi kör valamint a célok elérésének érdekében használhatóak fel, a nonprofit szervezetek szabályzatának tiszteletben tartásával.
12. cikkely: Mint polgári jogi személy az Alapítvány folytathat kereskedelmi tevékenységet a Kereskedelmi Törvényköny 3. cikkelyének értelmében, azzal a feltétellel, hogy az ebből származó jövedelem nem képez osztalékot, hanem az Alapítvány céljainak eléréséhez szükséges kiadások fedezését szolgálja, vagy az Alapítvány fejlődését.
13. cikkely: az anyagi és pénzbeli javak, melyek a vagyont képezik a következő célokra használhatók fel:
ˇ Jelen szabályzat 6. cikkelyében leírt célok valamint a 7. cikkelyben leírt tevékenységek érdekében
ˇ Olyan tevékenységek szervezése érdekében, melyek az Alapítvány vagyonának gyarapodását, vagy a céljainak jobb megvalósítását szolgálják
ˇ Az Alapítvány tevékenységével kapcsolatos kiadások fedezésére
ˇ Az Alapítvány tevékenységének jó véghezviteléhez szükséges egyéb kiadások fedezésére, melyek nem ellenkeznek sem az Alapítvány céljaival, sem pedig a törvénnyel.

IV. fejezet:

Az Alapítvány vezető szervei és működése
14. cikkely: Az Alapítvány vezetését az Igazgatótanács biztosítja, melynek öt tagja van éspedig:
1) A Kolozsvár-Belvárosi Református Egyházközség parókus lelkésze, aki egyben az elnöki tisztség viselője is lesz
2) A Kolozsvár-Belvárosi Református Egyházközség főgondnoka, aki egyben az alelnöki tisztség viselője is lesz
3) A Kolozsvár-Belvárosi Református Egyházközség Presbitériuma által kinevezett további 3 tag, az Erdélyi Református Egyházkerület felettes szerveinek beleegyezésével

Az igazgatótanács tagjai:

Ssz. Család- és keresztnév Minőség
1. Fazekas Zsolt Levente Elnök
2. Bátori Endre Alelnök
3. Eke Péter Tag
4. Mikó Judit Tag
5. Zsigmond Erika Zsuzsanna Tag

Az elnök és az alelnök mandátuma egybeesik ezeknek a parókus lelkipásztori és főgondnoki mandátumával, a tagok mandátuma pedig 3 év. Az Igazgatótanács tagjait bármikor visszahívhatja a Kolozsvár-Belvárosi Református Egyházközség Presbitériuma, az Erdélyi Református Egyházkerület felettes szerveinek beleegyezésével.

Abban az esetben, ha az elnöki vagy alelnöki tisztség betöltetlen, vagy ha az elnök vagy alelnök 3 hónapnál hosszabb ideig képtelen betölteni tisztségét, a Kolozsvár-Belvárosi Református Egyházközség Presbitériuma, tagjai közül kinevez egy személyt, aki betölti annak a tagnak a szerepét, aki hiányzik, az új elnök, vagy alelnök megválasztásáig.
15. cikkely: Az igazgatótanácsi tagság a következő esetekben szűnik meg:
- Kolozsvár-Belvárosi Református Egyházközségnél betöltött parókus lelkészi minőségnek, illetve főgondnoki tisztségnek a megszűnése - Felmondás
- Visszahívás
- Elhalálozás
Az igazgatótanácsi tagság megszűnésének esetében a Kolozsvár-Belvárosi Református Egyházközség Presbitériuma kinevezi az új tagot az Erdélyi Református Egyházkerület felettes szerveinek beleegyezésével.
16. cikkely: Az igazgatótanács döntésre jogosult szerv, aki az Alapítvány ügyvezetését biztosítja, kezeli annak vagyonát, és dönt valamennyi fontos kérdéskörben, melyek a kitűzött célok maegvalósításával függnek össze. Jogerős döntéshez a tagok egyszerű többségére van szükség: 3 szavazat. Szavazat-egyenlőség esetében az elnök szavazata dönt.
17. cikkely: Az Igazgatótanács működését jelen szabályzat, valamint az Igazgatótanács belső Szervezési és Működési Szabályzata határozza meg
18. cikkely: Az Igazgatótanács évente 4-szer ülésezik rendesen és rendkívüli ülésszakokban valamennyiszer szükséges. Az üléseket az Alapítvány elnöke, vagy az Igazgatótanács 2 tagja, vagy a cenzor hívja össze.
A rendes üléseket hét nappal megtartásuk előtt hívják össze írásban. A rendkívüli üléseket 24 órával megtartásuk előtt telefonon hívják össze.
Az Igazgatótanács ülései határozatképesek, ha 3 tag jelen van. Ha az ülés kezdetekor az nem határozatképes, egy újabb igazgatótanácsi ülést hívnak össze az ettől számított 48 órán belül.
Az elnök vagy az alelnök jelenléte nélkül nem tartható igazgatótanácsi ülés.
19. cikkely: Az Igazgatótanács tagjai szavazati jogukat csak személyesen érvényesíthetik. Rendkívüli esetekben vagy problémák felmerülésekor két rendes ülés közötti időszakban valamennyi tag szavazatát írásban adhatja le, a döntéseket így levelezés útján fogják meghozni.
20. cikkely: Az Igazgatótanács feladatkörei:
ˇ Biztosítja az Alapítvány céljainak megvalósítását
ˇ Jóváhagyja az Alapítvány belső szabályait és szabályzatait
ˇ Jóváhagyja az évi költségvetést és a számadást a Kolozsvár-Belvárosi Református Egyházközség Presbitériuma beleegyezésével
ˇ Elfogadja az Alapítvány szervezeti sémáját a Kolozsvár-Belvárosi Református Egyházközség Presbitériuma beleegyezésével
ˇ Kinevezi és leváltja az ügyvezetőket
ˇ Meghatározza az Alapítvány kapcsolatát az állami szervekkel, intézményekkel, alapítványokkal és szervezetekkel
ˇ Elfogadja és elemzi az elnök által összeállított pénzügyi beszámolót
ˇ Meghatározza az általános stratégiát és az Alapítvány terveit
ˇ Kirendeltségeket hoz létre belföldön és külföldön
ˇ Jogügyleteket hajt végre az Alapítvány részére és nevében
ˇ A bevételeket és kiadásokat illető költségvetés végrehajtása
ˇ A szabályzat módosítása a Kolozsvár-Belvárosi Református Egyházközség Presbitériuma határozata alapján, melyet az Erdélyi Református Egyházkerület Közgyűlésének kell jóváhagynia
ˇ A kirendeltségek tevékenységének összehangolása
ˇ Minden más, a törvény és a szabályzat által előírt hatáskör betöltése.
21. cikkely: A Kolozsvár-Belvárosi Református Egyházközség Presbitériumának vétó joga van az Igazgatótanács döntéseit illetően, melynek a döntés meghozatalától számított 15 napon belül szerezhet érvényt.
22. cikkely: Az Igazgatótanács vezetését és képviseletét mindig az elnök látja el, aki nem lehet más, mint a Kolozsvár-Belvárosi Református Egyházközség parókus lelkésze. Mandátuma megegyezik parókusi mandátumával a Kolozsvár-Belvárosi Református Egyházközségben.
Az alelnök a Kolozsvár-Belvárosi Református Egyházközség főgondnoka, az ő mandátuma megegyezik főgondnoki mandátumával fent nevezett Egyházközségben.
23. cikkely: Az elnök jogai és kötelezettségei:
ˇ Az Alapítvány képviselete
ˇ Közvetlen ellenőrzést gyakorol az Alapítvány valamennyi cselekedetére, illetve a vállalt tevékenységre
ˇ Összehívja és vezeti az Igazgatótanács üléseit
ˇ A képviseleti jogot átadhatja esetenként az Igazgatótanács más tagjainak is
ˇ Egybehangolja az Alapítvány tevékenységét az Alapszabályzat és a meghozott döntések alapján
ˇ Minden ülés után átadja az Igazgatótanácsnak az ülés jegyzőkönyvét, és évente elkészíti az Igazgatótanács tevékenységéről szóló részletes beszámolót
ˇ Évente kétszer beszámol a Kolozsvár-Belvárosi Református Egyházközség Presbitériumának az Alapítvány tevékenységéről.
24. cikkely: Az elnök, a parókus lelkész lemondhat elnöki tisztségéről, ebben az esetben a Kolozsvár-Belvárosi Református Egyházközség Presbitériuma az Erdélyi Református Egyházkerület felettes szerveinek beleegyezésével kinevezhet az elnöki tisztség betöltésére egy másik igazgatótanácsi tagot, a volt elnök pedig igazgatótanácsi tag marad mandátuma végéig. A lemondás bármikor visszavonható.
25. cikkely: Az alelnök veszi át az elnök hatáskörét annak távollétében egészen visszatéréséig, vagy az új elnök kinevezéséig.
26. cikkely: Az alelnök, a főgodnok lemondhat alelnöki tisztségéről, ebben az esetben a Kolozsvár-Belvárosi Református Egyházközség Presbitériuma az Erdélyi Református Egyházkerület felettes szerveinek beleegyezésével kinevezhet az alelnöki tisztség betöltésére egy másik igazgatótanácsi tagot, a volt alelnök pedig igazgatótanácsi tag marad mandátuma végéig. A lemondás bármikor visszavonható.
27. cikkely: Az Alapítvány tevékenységének egybehangolása érdekében az Alapítvány kinevezhet egy ügyvezető igazgatót a a Kolozsvár-Belvárosi Református Egyházközség Presbitériumának beleegyezésével.
28. cikkely: Az Alapítványnak lesz egy pénzügyi ellenőre. A pénzügyi ellenőrt a Kolozsvár-Belvárosi Református Egyházközség Presbitériuma, az Erdélyi Református Egyházkerület felettes szerveinek beleegyezésével nevezi ki.
A pénzügyi ellenőr az Alapítvány pénzügyeinek felügyeletét végzi, évente jelentést tesz erről az Igazgatótanácsnak és az Alapítóknak.
Hatáskörének betöltése érdekében a pénzügyi ellenőr:
a) Ellenőrzi az Alapítvány vagyonkezelési módját
b) Beszámolókat készít és ezeket bemutatja az Igazgatótanácsnak
c) Szavazati jog nélkül részt vehet az Igazgatótanács ülésein
d) Bármilyen más illetékesség betöltése, melyet az Alapszabályzat vagy az Igazgatótanács meghatároz.
Az Igazgatótanács nevezi ki, és ugyancsak ő hívhatja vissza.
Az Alapítvány pénzügyi ellenőre László Edit, román állampolgár, lakhelye Kolozsvár Motilor utca 4, 10-es lakrész, Kolozs megye, személyazonossági kártyája: KX 106601, melyet a Kolozsvári Rendőrség bocsátott ki 2000. 11 hó 3-án., személyi száma 2670114120641.

V. Fejezet

Záró rendelkezések
29. cikkely: Az Alapítvány feloszlatása és feloszlása a 26/2000 Kormányrendelet 58 cikkelyének értelmében történhet.
30. cikkely: Az Alapítvány feloszlatása és feloszlása esetén vagyona a Kolozsvár-Belvárosi Református Egyházközség tulajdonába kerül át.
31. cikkely: jelen Alapszabályzat 31 cikkelyt tartalmaz és a Kolozsvár-Belvárosi Református Egyházközség Presbitériuma hagyta jóvá a 29/2005. számú presbiteri határozattal, továbbá a Kolozsvári Református Egyházmegye Közgyűlése és az Erdélyi Református Egyházkerület Közgyűlése.


Jelen Alapszabályzatot a felek szerkesztették és közjegyző irodájában hitelesítették 8 példányban, melyből 7-et a felek rendelkezésére bocsátottak a hitelesítés napján.


Weblapterv: Csáki Dénes